เป้าหมายหลัก

week10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem based Learning)
Topic :เรื่อง มหัศจรรย์หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5,6  Quarter  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่อยากเรียนรู้ สรุปและตั้งชื่อ Topic  นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น