เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่  20   สิงหาคม  2557 
ครูใหญ่.. ครูภรและครูต๋อย
ครูใหญ่.. ครูภรและครูต๋อยสังเกตการนำเสนอการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูและให้ข้เสนอแนะ
         -การตั้งชื่อเรื่องควรมีคว่ามหมายที่ที่ตรงประเด็นกับเนื้อหาที่เรียน  หรือเริ่มเรียนจากสิ่งที่เดียวเล็ก ๆไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นที่ทำเกิดการฉงน    อยากเรียนรู้
       
        -เนื้อหาต้องร้อยรัดกัน  ตั้งแต่สัปดาห์ที่  1-10 ควรมีกิจกรรมที่ทำได้ระยะยาว ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างมีความสุข
        -แนวทางในการจัดกิจกรรม  ครูใช้วิธีการโยนปัญหาให้เด็ก  เด็กศึกษา ค้นคว้าแก้ไขปัญหา  นำเสนออภิปราย  แสดงความคิดเห็น  หาข้อสรุปที่เป็นทางออก  แต่ก็อาจจะไม่ใช่
        -ควรให้ปัญหาเ็กเรื่อย ๆ เพื่อให้เด็กได้สอบถาม  ค้นคว้า สังเกต  เช่นการปลูกผัก  ส่วนใหญ่นักเรียนมักจะประสบกับปัญหาและความล้มเหลวมาก  จากปัญหาต่าง ๆ จะมีนวัตกรรมขึ้นมา  เพื่อแก้ปัญหา  สิ่งที่เกิดขึ้น เด็กจะได้
                       -นวัตกรรมการจัดการแมลง
                       -นวัตกรรมการจัดการแปลงผัก
         -เด็กพบความสุข  ถ้าเด็กได้บันทึกเหตุการณ์ของแต่ละวันที่ทำกิจกรรม  เช่นการกินไอศครีม  การกินน้ำอัดลม  มี่โทษ  ประโยชน์อย่างไร
         -ก่อนการจัดกิจกรรมให้ปรับสติทุกวัน
         -การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                                 -การสอน
                                               -เด็กได้เนื้อหา  แต่ไม่ได้คิด  จะได้เนื้อหาจากครูอย่างดียว
                                 -การเรียนรู้
                                               -เด็กได้เนื้อหา
                                               -ได้คิด
                                                          -คิดสร้างสรรค์   คิดใหม่  เป็นนวัตกรรม
                                                          -คิดเชิงเหตุผล   ไม่เคร่งเครียด
                                              -การทำงานร่วมกัน
                                              -การเรียนรู้สื่อสาร
                                              -นวัตกรรม

         -การเรียนเรื่องบ้าน
                             -ต้นตระกูลของตนเอง    จะได้เห็นการเชื่อมโยง  ความสัมพันธ์กัน  จะสืบค้นต้นตระกูล  รู้จักต้นต่อ  เราสาจากไหน   เราจะดำรงอยู่อย่างไร
                             -เขียนสาแหรกของตนเอง    เรามาจากไหน  เราจะดำรงอยู่อย่างไร
ครูภร
         -นำวัสดุ  สื่อ  อุปกรณ์  มาให้
         -ให้คุณครูทุกท่านเตรียมกิจกรรม "จิตศึกษา"
         -เขียนการนำเสนอกิจกรรมศึกษาตามรูปแบบดังนี้
                              -กิจกรรม  "........................"
                              -ชั้น...................................
                              -วัสดุ อุปกรณ์ / สื่อ / อุปกรณ์
                              -การดำเนินกิจกรรม
                                            1..........................
                                            2..........................
                                            3..........................
                               -บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
                                             ...........................
       -คุณครูประสานกับครุประจำชั้น  ที่จะจัดกิจกรรมด้วย

กิจกรรม “ต่อจุดเป็นรูปภาพ”
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   (ประสานกับคุณครูฝน)
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์
๑. เพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ
๑. กระดาษร่างทำเป็นจุดเว้นระยะห่างจุดระหว่างจุดละ ๑ เซนติเมตร
๒. สีเทียนหรือสีเมจิก
เป้าหมาย
 ๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อจุดเป็นรูปภาพตามจินตนาการได้
 ๒) เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
 ๓) เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การดำเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพาทำท่าทางประกอบเพลง (ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี  ๒  รอบ  รอบแรกร้องเพลงประกอบท่าทาง รอบที่  ๒   ทำท่าทางอย่างเดียว) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
๑. แจกแผ่นกระดาษไปทางซ้ายให้ทุกคนๆละ ๑  แผ่น โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษครบทุกคน
๒. แจกสีเมจิกหรือสีเทียนไปทางขวามือให้ทุกคน ๆ ละ  ๑  แผ่น  เพื่อต่อจุดให้เป็นรูปภาพตามใจชอบรูปอะไรก็ได้ที่ตนเองเกิดจิตนาการขึ้น
๓. เมื่อนักเรียนต่อจุดรูปเสร็จ ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนเองวาดเป็นรูปอะไร
๔.นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพต่อกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน  ถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถามครู ครูพาสนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  แล้วตั้งชื่อเรื่อง 
บันทึกหลังการทำกิจกรรม
             ก่อนทำกิจกรรมนักเรียนมีความสนใจที่จะทำกิจกรรมและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากใน
การทำกิจกรรมครั้งนี้ใน เรื่องการต่อจุดเป็นรูปภาพ หลังทำกิจกรรมพบว่านักเรียนทุกคนสนใจกิจกรรม มี
จินตนาการที่ดีและสามารเชื่อมโยงจุดที่กำหนดให้ตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างต่างๆ และที่สำคัญ
นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน และนักเรียนกล้าแสดงออก

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.   

    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
. 

    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .      

.      
.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.       

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
. 

      .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.       .  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.   

    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.    

   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น