เป้าหมายหลัก

Main

 เป้าหมายหลัก : 
-เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า 
-เข้าใจและเห็นคุณค่าการใช้หญ้าแฝกในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-เข้าใจออกแบบและวางแผนการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้ผืนแผ่นดินคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมา 
-เข้าใจออกแบบและวางแผนการใช้ใบหญ้าแฝก เพื่อใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย


ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 , 6
 Topic:มหัศจรรย์หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี
ภูมิหลัง  :       การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผง และง่ายต่อการรักษา  ใบหญ้าแฝกสามารถนำไปใช้ประโยชน์คลุมดิน  ปรับปรุงสภาพดิน  และทำผลิตภัณฑ์
            การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินทรุดนี้ จึงจำเป็นเพื่อที่เราสามารถเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และอยู่กับธรรมชาติอย่างรับผิดชอบได้

Mind  mapping ของครู


ปฏิทินรายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น