เป้าหมายหลัก

week1
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem based Learning)
Topic :เรื่อง มหัศจรรย์หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5,6  Quarter  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเขียนสรุปสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง ถ่ายทอดสิ่งที่สนใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์: การสำรวจ
Key Questions
-นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร

เครื่องมือคิด
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจจากสิ่งที่ได้ดู
Think Pair Share: นักเรียนระดมความคิดในการตั้งชื่อโครงงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
สื่อและสิ่งเรียนรู้
-วีดิทัศน์เรื่อง ดินทรุด,ดินถล่ม

ชง
- ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์ ดินทรุด
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร
- ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์ ดินถล่ม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร
-
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วสื่อความรู้สึกผ่านการเขียน / วาดภาพสื่ออารมณ์
-
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์(Mind Mapping , Flow chart ฯลฯ
ภาระงาน
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้จากการดูวีดิทัศน์
-
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
- บันทึกสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
-เขียนถึงความรู้สึกหรือวาดภาพสื่อความรู้สึก เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง / ได้รับชม ลงในกระดาษ A4
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
ความรู้
เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของป่าไม้กับผลกระทบข้างเคียงหากไม่มีป่า
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์
-
เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-
รู้ความต้องการของตนเองและผู้อื่นใช้ชีวิตและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
-
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

2.ทักษะการแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีวิจารณญาณในการตัดสินใจและลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่
3.ทักษะการสื่อสาร
การอธิบายและนำเสนอความคิดเห็นของตนเองได้อย่างมีเหตุผล และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

คุณลักษณะ

1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างชิ้นงาน
3. 
สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่พบเห็น ได้ยินได้ฟังอย่างเป็นระบบ
4. 
มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทน ขยันและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
6. 
กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น