เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหัศจรรย์หญ้าแฝก

มหัศจรรย์หญ้าแฝก
             หญ้าแฝกจัดเป็นพืชเขตร้อน ตระกูลหญ้าขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่พบในประเทศไทยจำแนกออกเป็น ๒ ชนิด คือหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน  เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ตระกูลหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในเขตร้อน  เป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ  ใบแตกออกจากโคน มีลักษณะแคบยาว  รากยาวสานกันแน่น หยั่งลึกลงดิน ในแนวดิ่งลงขยายพันธุ์ด้วยหน่อ
มีลักษณะขึ้นเป็นกอ  เมื่อโตเต็มที่จะมีลำต้นข้อเป็นปล้องและออกดอก  ใบเป็นร่อง  ปลายใบเรียวยาว ดอกสีน้ำตาลอ่อน  รากหยั่งลึกลงดิน  ส่วนหญ้าคาขึ้นติดต่อกันเป็นผืน  ก้านใบกลม ใบแบน  ดอกสีขาวนวล รากแผ่ออกข้าง เป็นวัชพืช 
     ประโยชน์                
                        -การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและความชุ่มชื้น ต้องปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทในต้นฤดูฝน
                       -การปลูกหญ้าแฝกขนานกับร่องน้ำเป็นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายมากยิ่งขึ้น 
                 - การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่นาเป็นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแสดงขอบเขตล้อมรอบที่นา บริเวณขอบคันนา เป็นการรักษาความชื้นให้กับดินในฤดูแล้ง
                        -การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกผัก เป็นการใช้หญ้าแฝกปลูกรอบพื้นที่ยกร่องหรือรอบแปลงเพาะปลูกพืชผัก ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน และได้ใช้ใบของหญ้าแฝกเป็นวัสดุคลุมดิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น