เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาการเรียนรู้การบูรณาการแบบ PBL


ความทรงจำ...จบสุดท้าย..ปลายทางที่....โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
           หลังจากที่ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา   แล้วกลับไปปรับเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  PBL ที่โรงเรียน ด้วยความมุ่งมั่น ว่าสักวันหนึ่ง..สักวันหนึ่ง...การต่อสู้..กับการอ่านไม่ออก..เขียนไม่ได้..คิดวิเคราะห์ไม่เป็น..คงจะได้รับความชัยชนะในไม่ช้า  แม้จะค่อนข้างลำบากในการจัดการเรียนรู้ พอสมควร จับต้นชนปลายไม่ถูก   แต่ก็ไม่เคยท้อแท้  วันนี้ได้มีกลับย้อนรอยมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งด้วยอาศัยใบบุญจากมูลนิธิ  Web2 thai  และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  ที่ให้โอกาสมาพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ   เพื่อแก้ไขกับปัญหาต่าง ๆที่เราได้พบเจอ  นับเป็นความหวังอันยิ่งใหญ๋  ที่โรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาไปพร้อม ๆกับการเปลี่ยบแปลงทางการศึกษา  
               โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ  Web2 thai  หลาย ๆด้านจนทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ  ไปในทางที่ดี   ความผูกพันที่มูลนิธิที่มีต่อโรงเรียนเสมือนหนึ่งใจเดียวกัน     วันนี้...มูลนิธิได้ปิดฉากลง..ภาพแห่งความทรงจำของมูลนิธิ  Web2 thai  ยังติดตาตรึงใจ กับ  นักเรียน  ครู  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายตลอดไป ไม่รู้เสื่อมคลายทั้งอดีต   ปัจจุบันและอนาคต     ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง... พี่ๆนักเรียนจะตั้งใจเรียนและตั้งตาเฝ้าคอยวันกลับมา.....อยู่ที่โรงเรียน..อยู่เสมอ...
          ได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้
           เริ่มต้นวันที่มีความหมาย
  -ได้เรียนรู้วิธีการพูดของคุณครู  ที่เป็นตัวแทนในการนำจัดกิจกรรมจิตศึกษา   เริ่มจากการให้ทุกคนเตรีมพร้อมที่จะทำกิจกรรม  ทำตัวให้สบาย   ทุกคนค่อย ๆเริ่  มหลับตาอย่างช้าให้รู้ว่าหายใจ  หายใจเข้า    ถ้ากำลังคิดอะไรอยู่  พยายามดึงความคิดต่าง ๆให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้มากที่สุด  หายใจเข้าลึก ๆ  ออกช้าๆ  ติดตามลมหายใจเข้าออก  แล้วค่อยๆๆ  ลืมตา...    
 - ได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอ  การทำหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น  ตั้งชั้นอนุบาล  - มัธยมศึกษาปีที่  3   เป็นสิ่งที่ดีมาก  ที่มีเพื่อนครูและครูใหญ่คอยให้กำลังใจและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายได้อย่างเหมาะสม  กันเอง  เป็นบรรยากาศที่ควรจะเกิดที่โรงเรียนทั่ว ๆไปอย่างยิ่ง
- ได้เรียนรู้และเข้าใจการวางแผนในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้  
-  เรียนรู้การใช้คำถามที่หลากหลาย    
-  เรียนรู้การอยู่  การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
-  รับรู้การเปลียงของมูลนิธิและการถ่ายโอนการดำเนินการโดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
-  เรียนรู้การการทำและการส่งข้อมูลผ่าน  Blog
-  เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใหม่  น่าสนใจมาก ๆ
การนำไปประโยชน์
                 - ตนเอง
                       - การวางแผนในการจัดทำหน่วยการเรียรู้ในชั้นที่ตนรับผิดชอบ
                       - การนำแบบอย่างและวิถีการปฏิบัติของคุณครูมาปรับใช้กัตนเอง
                       - การข่วยเหลือ เกื้อกูลและการแบ่งปั่น
                       - ความเป็นกันเองในการจัดกิจกกรรม   ประชุม
                       - การจัดทำข้อมูลและการเผยแพร่
                       - การทำงานที่จริงจัง  ตรงเวลา

                -  โรงเรียน
                       - การวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียน
                       - ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนของแต่ละระดับชั้นที่มีความเชื่อมโยงกันในเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันและต่อเนื่องกัน
                       - การวางแผนการปรับเปลี่ยนครูเข้าประจำชั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                       - การทำ และการใช้  Blog ของครู
สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มและเติมเต็มในกิจกรรมวันนี้
                       - รูปแแบบและแนวการใชคำถาม ถามนักเรียน
                       - รูปแแบบคำพูดที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมจิตศึกษา
                       - อยากเข้าถึงหน่วยการเรียรู้ ที่ใชสอนในปัจุบัน  เพื่อแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไป
                        
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น