เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปความเข้าใจการจัดการเรียนรู้


ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้   ( 15  สิงหาคม  57)
                เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้  ชั้น  ป. 2


                   -ครูเล่านิทานเรื่อง  ออกัส  เป็นเด็กพิการที่ทำการผ่าตัดหน้า  10  ครั้ง  ให้นักเรียนฟัง
นักเรียนวาดภาพจินตนาการหน้าของออกัส นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร                   -พื่  Monitor  2  คน  คนที่  1. เก็บอุปกรณ์   คนที่  2.  เก็บผลงานเด็ก  คุณครูจะพูดบ่อย ๆ
ขอบคุณพี่่ ๆที่ตั้งใจทำงาน   ขอบคุณพี่ๆ  ที่ตั้งใจรอคอย  
                    -เตรียมความพร้อม  
                    -ครูเริ่มจัดแถวใหม่  โดยเรียกจัดกลุ่มใหม่หน้ากระดานที่ละครึ่ง   
                    -ทุกคนพร้อม  ร้องเพลงความเกรงใจ  ครูชมนักเรียนยอดเยี่ยมมาก
                    -คุณครูเล่านิทาน  มีนกยูง  5  ตัว  บินมาจากที่ไหนไม่รู้  บินมา  3  วันแล้ว 
                    -ครูถามนักเรียนว่ามีนกกี่ตัว   บินมาแล้วกี่วัน 
                    -  1  วันมี  24  ชั่วโมง  นกบินมาแล้ว  3  วัน  เขาจะบินได้กี่ชั่วโมง
                                         -  24  ชั่วโมง
                                         -  62  ชั่วโมง
                                         -  72  ชั่วโมง 
                    -คิดอย่างไร  เอา  24  มา  3   ครั้ง  24  24  24  มาทำอย่างไร  24 +24 + 24  
   ครูให้โจทย์ใหม่  เมล็ดถั่วพร้า   1 เมล็ด    ผลิตเมล็ดได้  20  เมล็ด  ถามว่า  5  เมล็ด  จะได้กี่เมล็ด
                    - 100  เมล็ด     ,    ,  ใครคิดแตกต่างจากนี้  71  ,  50    ได้มาอย่างไร
                    - ครูกระตุ้นนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่สนใจ    ถามว่าคิดอย่างไร
                                          -   20  บวกกัน  5  ครั้ง   20+20+20+20 +20
                                          -   พี่คนไหนคิดต่างจากเพื่อน   แต่ละกลุ่่มช่วยกัน
                                          -   ครูถามว่าคิดถูกหรือไม่  นักเรียนนับเพิ่มที่ละ  20 , 40 , 60 , 80 ,100
                     -ครูนำผลที่พี่ๆทำไว้ให้พี่ๆ  ตอบ
                                          -   มีดวงดาว  3  แถว ๆละ  6  ดวง  มีดวงดาวทั้งหมดกี่ดวง 
                                          -   ตอบ  18    ใครคิดแตกต่างจากเพื่อน  คิดอย่างไร  เอา  6  มาบวกกัน  3  ครั้ง  6+6+6  =  18    เขียนให้อยู่ในรูปการคูณ  3  X  6 =  18 
                     -มี  3  แถว  ๆละ  5  ช่อง  มีทั้งหมดกี่ช่อง
                                          -  เอา  5  มาบวกกัน  3  ครั้ง  5+5+5   =  15   เขียนในรูปการคูณ  3 X 5  =  15
                      -ครูมีนิทานเล่าให้ฟัง
                                          -  ความลับครั้งนี้ มีข้อตกลงกัน  ว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า (5X3) ข้อตกลงกันทางคณิตศาสตร์  มีอยู่ว่า  5X3  คือ   3+3+3+3+3  ( 3  บวกกัน  5  ครั้ง)  
                                          3X5  คือ   5+5+5           ( 5  บวกกัน   3  ครั้ง)  ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าคือจำนวนครั้ง
                      -เตรียมความพร้อม  ให้พี่กลุ่มที่มีความพร้อมได้รับสิทธิในการไปรับสมุดไปทำงานก่อน  กำหนดเวลาในการทำงาน
                      -ส่วนนักเรียนที่เหลือไม่ที่ไม่กลุ่ม  คุณครูไปพูดคุยด้วย   ครูภร
                      -.ให้คุณครูแต่ละคน  เลือกนิทานคนละเรื่อง  1  เรื่องไปทำความเข้าใจ  นำมาเล่าในวันจันทร์
                      -วันจันทร์ที่  18   สิงหาคม  57  ให้ไปสังเกตการเล่านิทานที่ห้องอนุบาล
                      - วันอังคารที่  19  สิงหาคม  57  นำเสนอหน่วย   PBL   ที่ห้องประชุมเล็ก  09.30  น.

   ครูสังข์   สอนคณิตศาสตร์  ชั้น ป.  6  (เวลา  11.00 - 12.00 น.)
                      - เตรียมความพร้อม  พี่  Monitor  เตรียมสวัสดีคุณครู
                      - นักเรียนดูโจทย์บนกระดานไวท์บอร์ดที่คุณครูเตรียมไว้
                                   - จากการสำรวจสอบถามความชื่นชอบกีฬาจากตัวอย่าง   600  คน   ได้ช้อมูล
ดังนี้  แบดมินตัน   30  คน  ฟุตบอล  360  คน  เทเบิ้ลเทนนิส  30  คน  วอลเลย์บอล  120  คน  
บาสเก็ตบอล   60  คน  (จะนำเสนอเป็นแผนภูมิวงกลมอย่างไร)
                        - ครูหยิบอุปกรณ์ครึ่งวงกลม มาให้นักเรียดู  พร้อมอธิบายมุมต่าง ๆ  วัดให้ดู

                         - ให้พี่ ๆอ่านโจทย์พร้อมกัน       360            180           90          45            270
                                                                           100%         50%         25%       12.5%      75%


                         - เริ่มต้น พี่ ๆ เขียนเป็นวงกลมก่อน
                         -  แบตมินตัน   30  คน จากทั้งหมด   600  คน    30/600 หาร100  =  5%  =  18ฺ  องศา
                         -  เทเบิ้ลเทนนิส  30  คน  จากทั้งหมด 600 คน    
                         -  ฟุตบอล    360  คน  จากทั้งหมด  600  คน  360/600หาร  100 = 60% = 216  องศา
                         -  วอลเลย์บอล   120  คน  จากททั้งหมด  600  คน  120/600 หาร  100 =20%  =72  องศา
                         -  บาสเก็ตบอล  ุ60 คน  จากทั้งหมด  600  คน  ุ60/600 หาร  100  =10 %  = 36  องศา
                  ทำเปอร์เซนต์ให้เป็นองศา       100%  = 360
                                                                       1% = 3.6
                         -  หาได้แล้ว ให้พี่ๆ คนไหนก็ได้มาวัดแต่ละประเภทกี่ฬา
                         -  เชื่อมการใช้ไม้โปรแทรกเตอร์แบบสี่เหลี่ยม
                         -  คุณครูติดโจทย์ไว้หลายจุดแล้วแต่นักเรียนจะเลือกทำข้อไหน  คนละ  1  ข้อ
                         -  ก่อนทำงานคุณครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อม  แล้วมารับอุปกรณ์
ครูกลอย    (บ่าย 13.00-14.00 น.)
                         -  ทำ  Body   Scan
                         -  ยกมือทั้ง  2  ข้างบีบเบา ๆจากศีรษะลงมา  นับ  1- 10   เยี่ยมมาก
                         -  คุณครูบีบมือพี่นักเรียนข้างไหน  ให้นับต่อจากครู  เช่น  10  20  30  40  50  60
                         -  เริ่มนับใหม่  2  4  6  8  10  12  14  เยี่ยมมาก
                         -  ถามเพื่อน ๆ  ตื่นหรือยัง
                         -  พร้อมแล้ว เชิญพี่กลุ่มที่ 3 ไปนั่งเป็นแถวหน้ากระดานไวท์บอร์ด  แล้วตามด้วยกล่มที่ 2
                         -  ขอพี่กลุ่มที่  2  ไปนั่งข้างพี่กลุ่มที่  4
                         -  เชิญพี่ ๆ กลุ่มที่  1
 ครูเหมียว
                        -  ทักทาย  สอบถาม นักเรียน  เมื่อเช้ามีพี่คนไหนได้ไปดูต้นถั่วบ้าง   ใครรดน้ำต้นถั่วของตนเองและเพื่อน ๆ บ้าง  ครูเห็นพี่ ๆพรวนดินด้วย  มีพี่คนไหนได้พรวนดินบ้าง   เยี่ยมมาก
                        -  สัปดาห์ที่แล้ว  พี่ ๆ เรียนอะไรบ้าง
                        -  ทำปฏิทิน  ทำอย่างไร   ทำเป็นสัปดาห์  มีกี่สัปดาห์  ก่อนปฏิทินทำอย่างไร  สรุปกัน  ช่วยกัน
                        -  เมื่อวานพี่ฟ้าไม่ได้มา  พี่เจนเล่าให้พี่ฟ้าฟังหน่อย
                        -  เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
                        -  ใครจะเล่าให้พี่ฟ้าฟัง  ได้บ้าง
                        -  สิ่งที่รู้แล้ว  ถั่วแต่ละชนิดมีสีแตกต่างกัน   ถั่วประกอบอาหารได้  ถั่วมีกี่ประเภท  นอกจากสิ่งที่รู้แล้ว  นักเรียนได้วัดต้นถั่ว  ใส่ปุ๋ย  พรวนดิน                        
                        -  มีถั่วใครยาวเกิน  10  เซนติเมตร
                        -  ปฏิทินสัปดาห์แรก
                        -  สรุปสัปดาห์แรก
                        -  สรุปสัปดาห์ที่  2  พี่ช่วยกันคิด  ทำสิ่งที่อยากเรียนรู้  ปฏิทิน
                        -  คุณครูแจกกระดาษให้แต่ละคน  สรุปการเรียนรู้สัปดาห์ที่  2  เสร็จแล้วทำปฏิทิน
                        -  เตรียมความพร้อม  กลุ่มที่พร้อมมารับกระดาษก่อน
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น