เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมองเราทำงานอย่างไร

สมองเราทำงานอย่างไร???


                                                                     การพัฒนาสมอง

                                                       

                ครูภร ให้ความรู้เรื่อง “จิตศึกษา”การทำงานของสมอง ในช่วงอายุ 1 - 20 ปีเป็นช่วงที่สำคัญที่จะต้อง  บ่มเพาะ ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งผลต่าง ๆจะแสดงให้เห็นเมื่ออายุประมาณ 40 ปี
                สมองของคนเรา
                                  -สมองส่วนหน้า   มนุษย์มีแต่สัตว์ไม่มี    ควรทำในส่วนนี้มากที่สุด  ทางศีลธรรม  จริยธรรม  จิตศึกษา  ด้วยการจัดกิจกรรม   มองเห็นแนวโน้ม  ตัดสินใจ
                                  -สมองส่วนกลาง   การคิด
                                  -แกนสมอง   พฤติกรรมการแสดงออก  สัญชาตญาณ  สัตว์จะมีมากที่สุด  การกระทำแต่ละคั้งจะเป็นการกระตุ้นต่อเด็ก
                 คำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า
                                   -ปริยัติ   สอน
                                   -ปฏิบัติ   การปฏิบัติ  มีความรู้สึก  (คิด) มีสติ  (การรู้ตัว)
                                   -ปฏิเวช   วิถี  ทำสมำ่เสมอ  ทำเป็นชีวิต+ จิตวิทยาเชิงบวก

   ครูต๋อย แนะนำหนังสือที่ทุกคนได้รับ เรื่อง “อธิษฐานสิจ๊ะ” กับนางฟ้าสีเขียว โดยอ่านทีละตอน แต่ละตอน คำและประโยคที่เขียน ผู้เขียนต้องการอะไร


เรียนรู้...การสร้าง  Blog  และการใช้โปรแกรม  Picasa  กับคุณครูอ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น