เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ถอดบทเรียนเรียน

สรุปความเข้าใจ  ( วันที่  17  สิงหาคม  2557)

            ถอดบทเรียน  ครูฟ้า  ครูแป้ง  ครูแดง
     

     กิจกรรมศึกษา
         1.กิจกรรมพูดชื่อผลไม้เรียงต่อกัน

                 -ให้ทุกคนคิดชื่อผลไม้ที่ตนชอบคนละ  1  ชนิด
                 -เริ่มพูดผลไม้ที่ตนเองชอบ
                          -คนที่  1  ส้มโอ
                          -คนที่  2  ส้มโอ  มะไฟ
                          -คนที่  3  ส้มโอ  มะไฟ  แอปเปิ้ล
                          -คนที่  4  ส้มโอ  มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย
                          -เมื่อถึงตนเอง  ทุกคนจะต้องพูดชื่อผลไม้ของเพื่อนคนที่  1  ,  2   , ..ต่อไปเรื่อยๆจนถึงชื่อผลไม้ของตนเอง  จนครบทุกคน
       สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม  คือ  รู้จักชือผลไม้  มีสติ  ความจำ  ความคิด  ตัังใจรอคอย จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
      2.กิจกรรมเขียนแสดงความรู้สึกลงในกระดาษ
                          -อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ กระดาษ  สีเมจิก
                          -เก็บไว้อย่างละชิ้น  แล้วส่งให้เพื่อนคนที่ 2 ด้วยความเคารพ นอบน้อม ก่อนรับและหลังส่งยกมือไหว้ทุกครั้ง
                          -ส่งอุปกรณ์  จนครบถึงคนสุดท้าย
                          -ให้ทุกคนเขียน หรือวาดภาพแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นคนอย่างไร  โดยกำหนดเป็นระยะเวลา
                          -ทุกคนส่งกระดาษที่ทำเสร็จ ให้เพื่อได้อ่าน  ดู ความรู้สึกของตนเอง  ไปเรื่อยจนเวียนมาถึงตนเอง
                          -เพื่อนที่วาดภาพแชร์แสดงความรู้สึกให้เพื่อนได้รับอีกครั้งหนึ่ง
            สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม  คือ การใคร่ครวญ  ความรู้สึก  ความมุ่งมั่น  ธรรมชาติ  เห็นความงาม  เห็นเป้าหมาย  มองโลกในแง่ดี  มีความสวยงาม   มีความตั้งใจ
        3.กิจกรรมกระจกเงา
                          -เริ่มต้น  ใช้ผู้เล่น  2  คนก่อน  โดยให้นคนที่  1  เป็น  A    คนที่  2 เป็น  B
                          -ให้  A   ทำทางอะไรก็ได้อย่างช้าสม่ำเสมอ
                          -B  จะทำตามทุกอย่างที่  A  ทำ (ฺB  ทำหน้าเสมือนภาพที่เห็นในกระจกเงา)ทำไป
สักระยะแลัวเปลี่ยกันเป็น  A  B
                          -เริ่มกิจกรรมจาก 2  คน เป็นกลุ่ม  4  คน  ยืนเป็นรูปข้าวหลามตัด  คนอยู่ข้างหน้าสุดเป็นคนนำ  คนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเป็น  เป็นคนทำตาม  เปลี่ยนท่า  และทิศไปเรื่อย ๆ เมื่อเปลี่ยนทิศไปข้างไหนคนที่อยู่หน้าสุดจะเป็นคนนำ  และถ้าจะจบขอให้หาท่าทางจบที่ดีให้ได้  เช่นยกมือไหว้
                         -กิจกรรมกลุ่ม   4  คน  เหมือนเดิม  เริ่มทำพร้อม  ท่า  ทิศ  ไม่เหมือนกัน  ทำไปเรื่อย ๆ
                         -จะเปลี่ยน ท่า ทิศทาง  เมื่อทิศทางสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น   โดยยึดท่า ทิศทางคนที่อยู่หน้า
สุด   เป็นคนนำ    การเปลี่ยนท่า  จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  ตามคนที่อยู่ข้างหน้าและคนที่อยู่หน้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดท่าทางในการหยุดกิจกรรมในท่าทางที่สวยงาม
        4.ดาราเปลี่ยนจอ
                         -วิธีการเล่น  ทุกคนลุกขึ้นยืน
                         -แต่ละคนรอรับคำสั่งจากครู เช่น 1 จอ 1 ดารา   หรือ    2 จอ 1  ดารา    หรือ  2  จอ  2  ดารา
                         -คนที่เป็นจอ จะจับมืประสานกันเพื่อให้ดาราเข้าไปอยู่ข้างใน
                         -คนที่เป็นดารา  จะวิ่งเข้าไปอยู่ข้างภายในวงมือที่ประสานกันไว้
                         -เมื่อเปลี่ยนคำสั่งใหม่  ดารา และจอ  จะต้องเปลี่ยนตัวเป็น  และเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยด้วย
          สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม  คือ  กระบวนการคิด  การมีสติ  ความแข็งแรง  ความสนุกสนาน  ไหวพริบ  ความสามัคคี  ทีม  กระบวนการกลุ่ม  ตัวเลข  ความมีน้ำใจ  การมีส่วนร่วม  ผู้นำผู้ตาม  

         ทักษะการใช้คำถาม
                         -การถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด  ใคร่ครวญ  เช่น
                                 -ทำไมถึงเรียนเรื่องนี้
                                 -ดูคลิปนี้แล้วเห็นอะไร
                                 -คิดดอย่างไร  รู้สึกอย่างไร
                         -การตั้งคำถาม  ควรเป็นคำถามที่เหมาะสมและตรงกับวัย  เช่นเด็กเล็กดูคลิปแล้วถามไปด้วย
          การจัดกระบวนการเรียนรู้
                          -ขั้นชง
                                  -เป็นการปะทะปัญหา  ของจริง
                                  -การศึกษาข้อมูล  เช่นถ้าไปภาคใต้นักเรียนจะทำอย่างไร  ฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วย  เมื่อปะทะแล้วจะได้เกิดการเรียนรู้และเกิดปัญหา  เป็นการกระตุ้นให้คิดกับสิ่งนั้น ๆ  เกิดฉันทะ
                            -ขั้นเชื่อม
                                   - เป็นขั้นหาวิธี  ศึกษา  สิ่งที่ปะทะแล้วมาเล่า
                                                -A  มีวิธีการ  ถอดปมด้ายที่ยุ่ง ๆ  โดยการใช้ไม้แกะออก
                                                -B  มีวิธีการ  ถอดปด้ายที่ยุ่ง ๆ  โดยการใชมือแก้ออก
                                   -แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เชือมโยงกันในการทำงาน  เชื่อมข้อมูลของตนได้เชื่อมกับข้อมูลเพื่อน ๆที่ได้มาใหม่
                                   -การเชื่อมอาจจะลงมือทำเลยก็ได้  เช่นการทำอาหาร
                                   -การเชื่อมอาจจะเป็นการบอกเล่า  การนำเสนอข้อมูลผ่านแผ่นชาร์ท
                                   -การเชื่อมอาจจะเป็นการพูดคุยจากเรื่องที่ดู  รู้สึกอย่างไร  ถ้าเกิดกับตนเองจะทำอย่างไร
                         - ขั้นใช้
                                   -การลงมือปฏิบัติ  การออกแบบใหม่  นวัตกรรม  การต่อยอด  ค้นคิดใหม่
                การจัดทำแผน  ถ้ามมีสิ่งใดเกิดขึ้น  ระหว่างกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์  ก้สามารถเพิ่มเข้าไปในแผนได้                       -ครูจัดทำ  Mind  Mapping  เสร็จแล้ว
                                   -วิเคราะห์  การเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด
                                   -มาวิเคราะห์  วางปฏิทินแต่ละสัปดาห์เรียนอะไร
                สัปดาห์แรก
                                   -สร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยู่กับสิ่งที่เรียน  ปะทะกับสิ่งที่ต้องการ  ให้เขียนสิ่งที่เขาอยากเรียนคนละหนึ่งอย่าง  ในบางครั้งอาจจะมีนักเรียนไม่อยากเรียน  ครูควรเชื่อมโยงเรื่องราวให้เด็กการอยากเรียน
                                   -การตั้งชื่อเรื่อง  (ใช้เครื่องมือ  Think  Pair  Share) อาจจะมีชื่อที่ยังเหลือ  ก็ให้ทำไปเรื่อย ๆ  จนนักเรียนพอใจ  เนื่องจากต้องใช้เรียนทั้ง  Quarter
                                   -การตั้งชื่อ  ระดับอนุบาล
                                                  -ใช้วิธีการวาดภาพประกอบ  เนื่องชั้นอนุบาลเขียนชือไม่ได้
                                                  -เขารู้อะไรกับเรื่องที่เลือก  (ใช้เครื่องมือ  Think  Pair  Share) หรือ  Card  and  Chart
                                                  -นำสิ่งที่รู้แล้วมาจัดให้อยู่ในหัวข้อใหญ่  ในข้อใด แแล้วทำปฏิทิน
                                                  -นำปฏิทินของครู  +  ปฏิทินของนักเรียน
                                                  -สรุป Mind  Mapping  ก่อนเรียน  เขาได้ใคร่ครวญกับตนเอง  ว่ารู้จักมากน้อยแค่ไหน
                                                 -เรื่องราวต่าง ๆ ส่วนมากมาจากสิ่งที่เขาปะทะและเขาวางแผนมาที่เขาอยากเรียนรู้และเกิดทักษะแก่เขา

                   การใช้เครืองมือ                      -Round  Table    การเขียนดดยการวางกระดาษอยู่ตรงกลางโต๊ะ  แล้วให้แต่ละคนเขียนตามหัวข้อสนทนา  แสดงความคิเห็น  ครูจะมีประเด็นคำถามและกำหนดเวลาให้
                      -Walk  and  Talk   การพูดคุยกัน  ตามเส้นทาง  ตามระยะทางที่กำหนด
                      -Corners  การเรียนรู้ตามุมต่าง ๆ  แล้วนำมาแชร์กัน  สรุป  หรือเรียนรู้แล้วสนใจเรื่องใด
                      -Hot  Warm  Cool  Cold  จะใช้พูดถึงประเด็นที่จะแก้ปัญหา  เช่น  ปัญหาขยะ  น้ำเลอะในห้องน้ำ  ปัญหาขยะในห้องเรียน    ประเด็นไหนที่จะเรียนรู้ เร่งด่วน  ก่อน
                      -Place  mate  มุมคิด  จะมีกระดาษแผ่นหนึ่ง  ที่ทุกคนจะมีมุมคิด  เช่น  หัวข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า  ให้แต่ละคนเขียน  เวียนกันอ่านแล้วสรุปไว้ตรงกลาง
                      -Venn  Diagrams  เป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเรื่องราว
                      -Wall   Thinking   เป็นชาร์ทความรู้ที่ติดไว้ตามที่ต่าง ๆ  ได้ดู  คิด  นำไปใช้ได้
                      -Flow  Chart    เหมือนกับผังองค์กร  เชื่อมโยง   ใช้คำสั้น ๆ  จะเชื่อมทั้งหมด

                   
  -ชักเย่อความคิด  จะมีหัวข้อให้    ถั่วงอกที่เพาะเอง   กับถั่วงอกที่ซื้อมาจากตลาด  ให้แต่ละคนคิด   แล้วเขียนแสดงความรู้สึกขอตนเอง  แล้วนำไปติดที่เชือกชักเย่อ ตามลำดับความสำคัญ  ถ้าสำคัญมากก็ให้ทางด้าปลายทั้ง  2   ข้าง  ถ้าไม่สำคัญก็ให้ติดอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งครึ่ง  จะไม่มีการสรุป
ทำให้มองเห็นความคิดเห็นของตนเอง  ได้ใใคร่ครวญตนเอง โดยจะไม่วิจารณ์


ครู..อ้อน
  การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
             การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL  ในบล็อกสามารถ  ทำได้  2  วิธีคือ
                       1.ใช้วิธีการพิมพ์ที่  Word  ก่อน
                                     1.1  print screen  ที่หน้าจอ  ไปวางที่โปรแกรม  Paint  แล้ว  crop  เอาส่วนที่ต้องการ  Save  as  เป็น  File  JPEG   จากนั้นแทรกภาพในบล็อกที่  Week
                                     1.2  Coppy  ที่  Word  ไปวางที่ บล็อกได้เลย  แบบนี้สามารถแก้ไขได้
                        2.ใช้วิธีแก้ไขตารางที่มีอยู่ในแต่ละ Week
             การเขียนเป้าหมายหลักในแผนการจัดการเรียนรู้  ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม  ในตารางแผนการจัดการเรียนรู้  สามารถมองสิ่งที่เกิดขึ้นได้  3  อย่างคือ
                                       1.เห็นความงอกงาม  ใน  Out  put
                                       2.เห็นกระบวนการ,วิธีการ  ใน  Process
                                       3.เห็นการแก้ปัญหา ,นวัตกรรม  ใน  Out  put

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น