เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่  20   สิงหาคม  2557 
ครูใหญ่.. ครูภรและครูต๋อย
ครูใหญ่.. ครูภรและครูต๋อยสังเกตการนำเสนอการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูและให้ข้เสนอแนะ
         -การตั้งชื่อเรื่องควรมีคว่ามหมายที่ที่ตรงประเด็นกับเนื้อหาที่เรียน  หรือเริ่มเรียนจากสิ่งที่เดียวเล็ก ๆไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นที่ทำเกิดการฉงน    อยากเรียนรู้
       
        -เนื้อหาต้องร้อยรัดกัน  ตั้งแต่สัปดาห์ที่  1-10 ควรมีกิจกรรมที่ทำได้ระยะยาว ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างมีความสุข
        -แนวทางในการจัดกิจกรรม  ครูใช้วิธีการโยนปัญหาให้เด็ก  เด็กศึกษา ค้นคว้าแก้ไขปัญหา  นำเสนออภิปราย  แสดงความคิดเห็น  หาข้อสรุปที่เป็นทางออก  แต่ก็อาจจะไม่ใช่
        -ควรให้ปัญหาเ็กเรื่อย ๆ เพื่อให้เด็กได้สอบถาม  ค้นคว้า สังเกต  เช่นการปลูกผัก  ส่วนใหญ่นักเรียนมักจะประสบกับปัญหาและความล้มเหลวมาก  จากปัญหาต่าง ๆ จะมีนวัตกรรมขึ้นมา  เพื่อแก้ปัญหา  สิ่งที่เกิดขึ้น เด็กจะได้
                       -นวัตกรรมการจัดการแมลง
                       -นวัตกรรมการจัดการแปลงผัก
         -เด็กพบความสุข  ถ้าเด็กได้บันทึกเหตุการณ์ของแต่ละวันที่ทำกิจกรรม  เช่นการกินไอศครีม  การกินน้ำอัดลม  มี่โทษ  ประโยชน์อย่างไร
         -ก่อนการจัดกิจกรรมให้ปรับสติทุกวัน
         -การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                                 -การสอน
                                               -เด็กได้เนื้อหา  แต่ไม่ได้คิด  จะได้เนื้อหาจากครูอย่างดียว
                                 -การเรียนรู้
                                               -เด็กได้เนื้อหา
                                               -ได้คิด
                                                          -คิดสร้างสรรค์   คิดใหม่  เป็นนวัตกรรม
                                                          -คิดเชิงเหตุผล   ไม่เคร่งเครียด
                                              -การทำงานร่วมกัน
                                              -การเรียนรู้สื่อสาร
                                              -นวัตกรรม

         -การเรียนเรื่องบ้าน
                             -ต้นตระกูลของตนเอง    จะได้เห็นการเชื่อมโยง  ความสัมพันธ์กัน  จะสืบค้นต้นตระกูล  รู้จักต้นต่อ  เราสาจากไหน   เราจะดำรงอยู่อย่างไร
                             -เขียนสาแหรกของตนเอง    เรามาจากไหน  เราจะดำรงอยู่อย่างไร
ครูภร
         -นำวัสดุ  สื่อ  อุปกรณ์  มาให้
         -ให้คุณครูทุกท่านเตรียมกิจกรรม "จิตศึกษา"
         -เขียนการนำเสนอกิจกรรมศึกษาตามรูปแบบดังนี้
                              -กิจกรรม  "........................"
                              -ชั้น...................................
                              -วัสดุ อุปกรณ์ / สื่อ / อุปกรณ์
                              -การดำเนินกิจกรรม
                                            1..........................
                                            2..........................
                                            3..........................
                               -บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
                                             ...........................
       -คุณครูประสานกับครุประจำชั้น  ที่จะจัดกิจกรรมด้วย

กิจกรรม “ต่อจุดเป็นรูปภาพ”
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   (ประสานกับคุณครูฝน)
วัสดุ/สื่อ/อุปกรณ์
๑. เพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ
๑. กระดาษร่างทำเป็นจุดเว้นระยะห่างจุดระหว่างจุดละ ๑ เซนติเมตร
๒. สีเทียนหรือสีเมจิก
เป้าหมาย
 ๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อจุดเป็นรูปภาพตามจินตนาการได้
 ๒) เพื่อฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
 ๓) เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การดำเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วพาทำท่าทางประกอบเพลง (ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี  ๒  รอบ  รอบแรกร้องเพลงประกอบท่าทาง รอบที่  ๒   ทำท่าทางอย่างเดียว) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
๑. แจกแผ่นกระดาษไปทางซ้ายให้ทุกคนๆละ ๑  แผ่น โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษครบทุกคน
๒. แจกสีเมจิกหรือสีเทียนไปทางขวามือให้ทุกคน ๆ ละ  ๑  แผ่น  เพื่อต่อจุดให้เป็นรูปภาพตามใจชอบรูปอะไรก็ได้ที่ตนเองเกิดจิตนาการขึ้น
๓. เมื่อนักเรียนต่อจุดรูปเสร็จ ให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนเองวาดเป็นรูปอะไร
๔.นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพต่อกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน  ถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถามครู ครูพาสนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  แล้วตั้งชื่อเรื่อง 
บันทึกหลังการทำกิจกรรม
             ก่อนทำกิจกรรมนักเรียนมีความสนใจที่จะทำกิจกรรมและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากใน
การทำกิจกรรมครั้งนี้ใน เรื่องการต่อจุดเป็นรูปภาพ หลังทำกิจกรรมพบว่านักเรียนทุกคนสนใจกิจกรรม มี
จินตนาการที่ดีและสามารเชื่อมโยงจุดที่กำหนดให้ตามจินตนาการของตนเองได้ในรูปร่างต่างๆ และที่สำคัญ
นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน และนักเรียนกล้าแสดงออก

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.   

    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
. 

    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .      

.      
.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.       

.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
. 

      .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.       .  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.  

     .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.   

    .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.     

  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      
.    

   .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . .      

 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สังเกตการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   ครู.แดง  ชั้น  อนุบาล                           1.นักเรียนบางกลุ่มมาถึงก่อน  จะนั่งรอหน้าอาคารอนุบาล  คุณครู  ขอบคุณทุกคนที่รอเเพื่อนด้วยความตั้งใจ
                         2.พร้อมแล้วนักเรียนทั้งหมดเดินเป็นแถวแยกชายหญิงไปหน้าทางขึ้นอาคารอนุบาล
                         3.เตรียมร้องเพลง  คนที่มีมือและปากที่แข็งแรงจะช่วยกันร้องเพลง
                                 -ร้องเพลงแมงมุม  พร้อมทำท่าทางประกอบ   เยี่ยมมาก  ครูไม่ได้ยินเลย  ร้องอีกครั้ง
                                 -ร้องเพลงไก่ เยี่ยมมาก
                                 -รัองเพลงเป้ด  ช่วยกันร้อง... ดีมาก
                          4.ครูทักทาย  หยุดไป  2  วัน  วันนี้เป็นวันอะไรเอย  ขอมือที่แข็งแรง  ยกมือ  ตอบวันจันทร์  ขอเพื่อนยืนยัน  เมื่วานวันที่  17  นับเพิ่มอีก  1  นับเพิ่มอีก  1  เป็นวันที่  18  พูดพร้อมกันวันจันทร์ที่  18  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  2557
                          5.ร้องเพลงนิ้ว  นิ้วชี้อยู่ไหน  นิ้วชี้อยู่ไหน...
                          6. ทำดอกบัวที่สวยงาม  ทำความเคารพคูณครู
                          7.ร้องเพลงก่อนเล่านิทาน
                          8.เล่านิทาน"พระจันทร์อร่อยไหม"
                                  -พร้อมแล้ววางมือที่ตัก  ขอบที่ตั้งใจ
                                  -คุณครูยกหนังสือขึ้นมา  ถามว่านักเรียนเห็นอะไร
                                  -ครุอ่านนิทานเรื่องพระจันทร์อร่อยไหม  นักเรียนอ่านตาม
                                  -คุณครูเล่าให้นักเรียนฟัง  พร้อมโชว์รูปภาพ
                                  -เล่าจนจบถามนักเรียนว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยากชิมพระจันทร์
                                  -ร้องเพลงความเกรงใจ  ครู..ฟ้า  จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้น ป.4

                          การหาผลคูณมากท่าุดและน้อนที่สุด
                          ข้อ 1. มีเลข   5  จำนวน   1  2  4  6  8    ให้เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยม  ให้ได้ผลคูณมากที่สุดและน้อยที่สุด


                                  -ครูเขียนคำตอบนักเรียนที่ทำเสร็จ
                                  -ลบคำตอบที่มากที่สุดและน้อยที่สุดทุกครั้งที่มีคำตอบเปลี่ยนแปลงทั้ง
                           ข้อ 2.ครูติดตัวเลขไว้บนกระดาน  จำนวน  5   จำนวน
                                  -เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยม (ใช้ตัวเลขทุกตัว)ให้ได้ต่างมากที่สุด
                                  -ครูเขียนคำตอบและลบไปเรื่อย  หากมีจำนวนที่น้อยกว่า
                                  -คุณครูเตรียมความพร้อมทุกกลุ่มเป็นแถวหน้ากระดานไวท์บอร์ด
                                  -ครูฟ้า    ให้แต่ละคนทำอีกครั้งหนึ่ง  โดคำตอบไม่ซ้ำกัน
  ครูฟ้า..เตรียมให้โจทย์ใหม่
                                  -ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

  ครู..ฟ้าและครูดอกไม้  จัดการเรียนรู้ภาษาไทย
                                  -เตรียมความพร้อมนั่งล้อมวง  ขอบคุณพี่ก๊อป..คุณพี่ที่น่ารักจะชื่นชม  พี่ๆทุกคนจะต้องช่วยกนดูแลตนเองด้วย  ขอให้ทุกคนมีอิสระในการนั่ง  ถ้าใช้เวลามากจะทำให้เบียดเบียนวิชาอื่น
                                  -วันนี้จะมีหนังสือนิทานให้พี่ ๆอ่าน  มีเพื่อนบางคนได้อ่านแล้ว ขอให้เพื่อนได้เล่าให้ฟัง
                                  -ขอให้พี่ที่น่ารัก  ถ้าอ่านในใจ  นอนอ่านได้  วันนี้จะให้อ่านออกเสียง  โดยอ่านตอนแรก  คือ  ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
                                  -พี่ๆจะส่งหนังสือให้เพื่อนด้วยความนอบน้อม  หนังสือมีจำกัดขอให้อ่านด้วยกัน  1  เล่ม ต่อ  2  สองคน  อ่านออกเสียงพร้อมกัน                                  -ครูให้ทุคนหยุดอ่าน  แล้วให้พี่คนใดคนหนึ่งอ่านพอประมาณ  แล้วเรียกให้คนใหม่อ่านต่อ
                                  -ให้อ่านในใจ  โดยให้นอนอ่านได้ตามสบาย
                                  -พี่ ๆที่อ่านจบแล้วเอาหนังสือไว้ด้านหลังตนเอง  รอพี่ ๆที่ยังอ่าไม่จบ
                                  -ให้คนที่พร้อมเล่าเรื่องที่อ่าน  เล่าต่อกันไปเรื่อย ๆ  ครูถามแล้วมีอะไรต่อไปอีก  หรือถ้าไม่มีไชใครยกมือ  ครูก็จะถามคนที่ไม่สนใจ
                                  -ครูถามว่าหินมีชื่อเรียกอย่างไรบ้าง  เกิดเหตุอะไรขึ้น  สิ่งที่อยู่รอบตัวเขามีชื่อมากเหมือนเขาหรือไม่
                                  -ครูให้ทบทวนอีกครั้ง  โดยการเล่าต่อกัน  ถัดจากตนเองในวงกลมไปเรื่อย ๆ
                                  -ให้นักเรียนเล่าทั้ง  2  ตอน  ที่อ่าน
                                  -เหลือเวลาครึ่งชั่วโมง  ให้พี่ๆ ที่พร้อมออกไปเขียนคำใหม่ที่ยากและไม่ทราบความหมายที่กระดานไวท์บอร์ด
                                  -มารับกระดาษกับคุณครู  คนละแผ่นเขียนสรุปเรื่องที่อ่าน  เพียง  1  ตอน  ให้พี่บอกด้วยว่าเราได้อะไรจากเรื่องที่อ่าน
                                  -ให้เวลานักเรียน  10  นาทีไปทำธุระของตนเอง

  ครู..แต  และครูดอกไม้ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

                                  -ครูนั่งในวงกลมกับนักเรียน  ทุกคนเตรียมความพร้อม   รอเพื่อน  รอด้วยความตั้งใจ
                                  -ทำความเคารพภาษาอังกฤษ
                                  -ครูนำแผ่นชาร์ทคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  2  แผ่นติดที่กระดานไวท์บอร์ด
                                  -ครูส่งกระดาษใบงานให้นักเรียน  นักเรียนส่งกระดาษให้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
                                  -พี่นักเรียนจำคำศัพท์ที่เรียนเมื่อวันศุกร์ได้ไหม
                                  -ครูพานักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ติดไว้  2  แผ่นๆที่  1  ชี้ให้อ่านเอง  แผ่นที่  2  ให้อ่านตาม
                                  -ครูอ่านประโยคภาษาอังกฤษให้นักเรียนเติมคำที่ขาดหายไป  ลงในช่องว่าง  โดยคำที่ให้เติมทั้งหมดจะติดไว้ที่่แผ่นชาร์ท  หากพี่คนไหนเขียนไม่ทันให้เขียนเฉพาะตัวเลขคำศัพท์ไว้ก่อนแล้วจึงเขียนคำศัพท์ทีหลัง
                                  -พี่ๆที่เขียนเสร็จแล้วให้วาดภาพประกอบ  ระบายสีให้สวยงาม  พี่ที่ทำเสร็จแล้วให้ส่ง  พี่ที่ทำไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้าน


                                  
                               

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ถอดบทเรียนเรียน

สรุปความเข้าใจ  ( วันที่  17  สิงหาคม  2557)

            ถอดบทเรียน  ครูฟ้า  ครูแป้ง  ครูแดง
     

     กิจกรรมศึกษา
         1.กิจกรรมพูดชื่อผลไม้เรียงต่อกัน

                 -ให้ทุกคนคิดชื่อผลไม้ที่ตนชอบคนละ  1  ชนิด
                 -เริ่มพูดผลไม้ที่ตนเองชอบ
                          -คนที่  1  ส้มโอ
                          -คนที่  2  ส้มโอ  มะไฟ
                          -คนที่  3  ส้มโอ  มะไฟ  แอปเปิ้ล
                          -คนที่  4  ส้มโอ  มะไฟ  แอปเปิ้ล   ลำไย
                          -เมื่อถึงตนเอง  ทุกคนจะต้องพูดชื่อผลไม้ของเพื่อนคนที่  1  ,  2   , ..ต่อไปเรื่อยๆจนถึงชื่อผลไม้ของตนเอง  จนครบทุกคน
       สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม  คือ  รู้จักชือผลไม้  มีสติ  ความจำ  ความคิด  ตัังใจรอคอย จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
      2.กิจกรรมเขียนแสดงความรู้สึกลงในกระดาษ
                          -อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ กระดาษ  สีเมจิก
                          -เก็บไว้อย่างละชิ้น  แล้วส่งให้เพื่อนคนที่ 2 ด้วยความเคารพ นอบน้อม ก่อนรับและหลังส่งยกมือไหว้ทุกครั้ง
                          -ส่งอุปกรณ์  จนครบถึงคนสุดท้าย
                          -ให้ทุกคนเขียน หรือวาดภาพแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นคนอย่างไร  โดยกำหนดเป็นระยะเวลา
                          -ทุกคนส่งกระดาษที่ทำเสร็จ ให้เพื่อได้อ่าน  ดู ความรู้สึกของตนเอง  ไปเรื่อยจนเวียนมาถึงตนเอง
                          -เพื่อนที่วาดภาพแชร์แสดงความรู้สึกให้เพื่อนได้รับอีกครั้งหนึ่ง
            สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม  คือ การใคร่ครวญ  ความรู้สึก  ความมุ่งมั่น  ธรรมชาติ  เห็นความงาม  เห็นเป้าหมาย  มองโลกในแง่ดี  มีความสวยงาม   มีความตั้งใจ
        3.กิจกรรมกระจกเงา
                          -เริ่มต้น  ใช้ผู้เล่น  2  คนก่อน  โดยให้นคนที่  1  เป็น  A    คนที่  2 เป็น  B
                          -ให้  A   ทำทางอะไรก็ได้อย่างช้าสม่ำเสมอ
                          -B  จะทำตามทุกอย่างที่  A  ทำ (ฺB  ทำหน้าเสมือนภาพที่เห็นในกระจกเงา)ทำไป
สักระยะแลัวเปลี่ยกันเป็น  A  B
                          -เริ่มกิจกรรมจาก 2  คน เป็นกลุ่ม  4  คน  ยืนเป็นรูปข้าวหลามตัด  คนอยู่ข้างหน้าสุดเป็นคนนำ  คนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเป็น  เป็นคนทำตาม  เปลี่ยนท่า  และทิศไปเรื่อย ๆ เมื่อเปลี่ยนทิศไปข้างไหนคนที่อยู่หน้าสุดจะเป็นคนนำ  และถ้าจะจบขอให้หาท่าทางจบที่ดีให้ได้  เช่นยกมือไหว้
                         -กิจกรรมกลุ่ม   4  คน  เหมือนเดิม  เริ่มทำพร้อม  ท่า  ทิศ  ไม่เหมือนกัน  ทำไปเรื่อย ๆ
                         -จะเปลี่ยน ท่า ทิศทาง  เมื่อทิศทางสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น   โดยยึดท่า ทิศทางคนที่อยู่หน้า
สุด   เป็นคนนำ    การเปลี่ยนท่า  จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  ตามคนที่อยู่ข้างหน้าและคนที่อยู่หน้าเท่านั้นเป็นผู้กำหนดท่าทางในการหยุดกิจกรรมในท่าทางที่สวยงาม
        4.ดาราเปลี่ยนจอ
                         -วิธีการเล่น  ทุกคนลุกขึ้นยืน
                         -แต่ละคนรอรับคำสั่งจากครู เช่น 1 จอ 1 ดารา   หรือ    2 จอ 1  ดารา    หรือ  2  จอ  2  ดารา
                         -คนที่เป็นจอ จะจับมืประสานกันเพื่อให้ดาราเข้าไปอยู่ข้างใน
                         -คนที่เป็นดารา  จะวิ่งเข้าไปอยู่ข้างภายในวงมือที่ประสานกันไว้
                         -เมื่อเปลี่ยนคำสั่งใหม่  ดารา และจอ  จะต้องเปลี่ยนตัวเป็น  และเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยด้วย
          สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม  คือ  กระบวนการคิด  การมีสติ  ความแข็งแรง  ความสนุกสนาน  ไหวพริบ  ความสามัคคี  ทีม  กระบวนการกลุ่ม  ตัวเลข  ความมีน้ำใจ  การมีส่วนร่วม  ผู้นำผู้ตาม  

         ทักษะการใช้คำถาม
                         -การถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด  ใคร่ครวญ  เช่น
                                 -ทำไมถึงเรียนเรื่องนี้
                                 -ดูคลิปนี้แล้วเห็นอะไร
                                 -คิดดอย่างไร  รู้สึกอย่างไร
                         -การตั้งคำถาม  ควรเป็นคำถามที่เหมาะสมและตรงกับวัย  เช่นเด็กเล็กดูคลิปแล้วถามไปด้วย
          การจัดกระบวนการเรียนรู้
                          -ขั้นชง
                                  -เป็นการปะทะปัญหา  ของจริง
                                  -การศึกษาข้อมูล  เช่นถ้าไปภาคใต้นักเรียนจะทำอย่างไร  ฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วย  เมื่อปะทะแล้วจะได้เกิดการเรียนรู้และเกิดปัญหา  เป็นการกระตุ้นให้คิดกับสิ่งนั้น ๆ  เกิดฉันทะ
                            -ขั้นเชื่อม
                                   - เป็นขั้นหาวิธี  ศึกษา  สิ่งที่ปะทะแล้วมาเล่า
                                                -A  มีวิธีการ  ถอดปมด้ายที่ยุ่ง ๆ  โดยการใช้ไม้แกะออก
                                                -B  มีวิธีการ  ถอดปด้ายที่ยุ่ง ๆ  โดยการใชมือแก้ออก
                                   -แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เชือมโยงกันในการทำงาน  เชื่อมข้อมูลของตนได้เชื่อมกับข้อมูลเพื่อน ๆที่ได้มาใหม่
                                   -การเชื่อมอาจจะลงมือทำเลยก็ได้  เช่นการทำอาหาร
                                   -การเชื่อมอาจจะเป็นการบอกเล่า  การนำเสนอข้อมูลผ่านแผ่นชาร์ท
                                   -การเชื่อมอาจจะเป็นการพูดคุยจากเรื่องที่ดู  รู้สึกอย่างไร  ถ้าเกิดกับตนเองจะทำอย่างไร
                         - ขั้นใช้
                                   -การลงมือปฏิบัติ  การออกแบบใหม่  นวัตกรรม  การต่อยอด  ค้นคิดใหม่
                การจัดทำแผน  ถ้ามมีสิ่งใดเกิดขึ้น  ระหว่างกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์  ก้สามารถเพิ่มเข้าไปในแผนได้                       -ครูจัดทำ  Mind  Mapping  เสร็จแล้ว
                                   -วิเคราะห์  การเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด
                                   -มาวิเคราะห์  วางปฏิทินแต่ละสัปดาห์เรียนอะไร
                สัปดาห์แรก
                                   -สร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยู่กับสิ่งที่เรียน  ปะทะกับสิ่งที่ต้องการ  ให้เขียนสิ่งที่เขาอยากเรียนคนละหนึ่งอย่าง  ในบางครั้งอาจจะมีนักเรียนไม่อยากเรียน  ครูควรเชื่อมโยงเรื่องราวให้เด็กการอยากเรียน
                                   -การตั้งชื่อเรื่อง  (ใช้เครื่องมือ  Think  Pair  Share) อาจจะมีชื่อที่ยังเหลือ  ก็ให้ทำไปเรื่อย ๆ  จนนักเรียนพอใจ  เนื่องจากต้องใช้เรียนทั้ง  Quarter
                                   -การตั้งชื่อ  ระดับอนุบาล
                                                  -ใช้วิธีการวาดภาพประกอบ  เนื่องชั้นอนุบาลเขียนชือไม่ได้
                                                  -เขารู้อะไรกับเรื่องที่เลือก  (ใช้เครื่องมือ  Think  Pair  Share) หรือ  Card  and  Chart
                                                  -นำสิ่งที่รู้แล้วมาจัดให้อยู่ในหัวข้อใหญ่  ในข้อใด แแล้วทำปฏิทิน
                                                  -นำปฏิทินของครู  +  ปฏิทินของนักเรียน
                                                  -สรุป Mind  Mapping  ก่อนเรียน  เขาได้ใคร่ครวญกับตนเอง  ว่ารู้จักมากน้อยแค่ไหน
                                                 -เรื่องราวต่าง ๆ ส่วนมากมาจากสิ่งที่เขาปะทะและเขาวางแผนมาที่เขาอยากเรียนรู้และเกิดทักษะแก่เขา

                   การใช้เครืองมือ                      -Round  Table    การเขียนดดยการวางกระดาษอยู่ตรงกลางโต๊ะ  แล้วให้แต่ละคนเขียนตามหัวข้อสนทนา  แสดงความคิเห็น  ครูจะมีประเด็นคำถามและกำหนดเวลาให้
                      -Walk  and  Talk   การพูดคุยกัน  ตามเส้นทาง  ตามระยะทางที่กำหนด
                      -Corners  การเรียนรู้ตามุมต่าง ๆ  แล้วนำมาแชร์กัน  สรุป  หรือเรียนรู้แล้วสนใจเรื่องใด
                      -Hot  Warm  Cool  Cold  จะใช้พูดถึงประเด็นที่จะแก้ปัญหา  เช่น  ปัญหาขยะ  น้ำเลอะในห้องน้ำ  ปัญหาขยะในห้องเรียน    ประเด็นไหนที่จะเรียนรู้ เร่งด่วน  ก่อน
                      -Place  mate  มุมคิด  จะมีกระดาษแผ่นหนึ่ง  ที่ทุกคนจะมีมุมคิด  เช่น  หัวข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า  ให้แต่ละคนเขียน  เวียนกันอ่านแล้วสรุปไว้ตรงกลาง
                      -Venn  Diagrams  เป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเรื่องราว
                      -Wall   Thinking   เป็นชาร์ทความรู้ที่ติดไว้ตามที่ต่าง ๆ  ได้ดู  คิด  นำไปใช้ได้
                      -Flow  Chart    เหมือนกับผังองค์กร  เชื่อมโยง   ใช้คำสั้น ๆ  จะเชื่อมทั้งหมด

                   
  -ชักเย่อความคิด  จะมีหัวข้อให้    ถั่วงอกที่เพาะเอง   กับถั่วงอกที่ซื้อมาจากตลาด  ให้แต่ละคนคิด   แล้วเขียนแสดงความรู้สึกขอตนเอง  แล้วนำไปติดที่เชือกชักเย่อ ตามลำดับความสำคัญ  ถ้าสำคัญมากก็ให้ทางด้าปลายทั้ง  2   ข้าง  ถ้าไม่สำคัญก็ให้ติดอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งครึ่ง  จะไม่มีการสรุป
ทำให้มองเห็นความคิดเห็นของตนเอง  ได้ใใคร่ครวญตนเอง โดยจะไม่วิจารณ์


ครู..อ้อน
  การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
             การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL  ในบล็อกสามารถ  ทำได้  2  วิธีคือ
                       1.ใช้วิธีการพิมพ์ที่  Word  ก่อน
                                     1.1  print screen  ที่หน้าจอ  ไปวางที่โปรแกรม  Paint  แล้ว  crop  เอาส่วนที่ต้องการ  Save  as  เป็น  File  JPEG   จากนั้นแทรกภาพในบล็อกที่  Week
                                     1.2  Coppy  ที่  Word  ไปวางที่ บล็อกได้เลย  แบบนี้สามารถแก้ไขได้
                        2.ใช้วิธีแก้ไขตารางที่มีอยู่ในแต่ละ Week
             การเขียนเป้าหมายหลักในแผนการจัดการเรียนรู้  ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม  ในตารางแผนการจัดการเรียนรู้  สามารถมองสิ่งที่เกิดขึ้นได้  3  อย่างคือ
                                       1.เห็นความงอกงาม  ใน  Out  put
                                       2.เห็นกระบวนการ,วิธีการ  ใน  Process
                                       3.เห็นการแก้ปัญหา ,นวัตกรรม  ใน  Out  put